Français Por­tuguês Español

Ulus­lararası Doğu­ma Saygı Haf­tası (UDSH), doğum ile ilgili belir­len­miş bir konu­da ulus­lararası alan­da farkın­dalığı art­tır­mak için bir fır­sat­tır.
Ulus­lararası Doğu­ma Saygı Haf­tası (UDSH) her yıl mayıs ayı içinde gerçek­leşmek­te­dir.
Belir­lenen konuya göre hede­fler ve hay­a­ta geçir­ile­cek fikir­ler sunul­mak­tadır.
Kişil­er ya da gru­plar, ortak bir şek­ilde hazır­lan­mış ve web sitesin­den temin edilebile­cek materyal­leri (poster, dosya, broşür vs.) kul­la­narak ken­di plan­larını hay­a­ta geçirir­ler.
Konu ile ilgili olarak büyük yada küçük ölçek­li orga­ni­za­sy­on­lar (toplan­tı, kon­fer­ans, fuar vs.) kişi ve gru­pların zaman ve yoğun­luk­ları­na bağlı olarak düzen­lenebilir.
Ulus­lararası Doğu­ma Saygı Haf­tası (UDSH) ilk olarak taraf­sız ve kar amacı güt­meyen bir kuru­luş olan AFAR (Alliance Française Pour L’accouchement Respec­té) tarafın­dan 2004 yılın­da başlatılmıştır.
2011 yılın­dan itibaren Euro­pean Net­work of Child­birth Asso­ci­a­tions (ENCA) tarafın­dan düzen­len­mek­te­dir.
 

Top­ic 2012 Ulus­lararası Doğu­ma Saygı Haf­tası (IWRC) Konusu : Doğum ve Ekono­mi


Categories: smar.archives

1 Comment

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.