Eng­lish Por­tuguês Español

Ulus­lararası Doğu­ma Saygı Haf­tası (UDSH), doğum ile ilgili belir­len­miş bir konu­da ulus­lararası alan­da farkın­dalığı art­tır­mak için bir fır­sat­tır.
Ulus­lararası Doğu­ma Saygı Haf­tası (UDSH) her yıl mayıs ayı içinde gerçek­leşmek­te­dir.
Belir­lenen konuya göre hede­fler ve hay­a­ta geçir­ile­cek fikir­ler sunul­mak­tadır.
Kişil­er ya da gru­plar, ortak bir şek­ilde hazır­lan­mış ve web sitesin­den temin edilebile­cek materyal­leri (poster, dosya, broşür vs.) kul­la­narak ken­di plan­larını hay­a­ta geçirir­ler.
Konu ile ilgili olarak büyük yada küçük ölçek­li orga­ni­za­sy­on­lar (toplan­tı, kon­fer­ans, fuar vs.) kişi ve gru­pların zaman ve yoğun­luk­ları­na bağlı olarak düzen­lenebilir.
Ulus­lararası Doğu­ma Saygı Haf­tası (UDSH) ilk olarak taraf­sız ve kar amacı güt­meyen bir kuru­luş olan AFAR (Alliance Française Pour L’accouchement Respec­té) tarafın­dan 2004 yılın­da başlatılmıştır.
2011 yılın­dan itibaren Euro­pean Net­work of Child­birth Asso­ci­a­tions (ENCA) tarafın­dan düzen­len­mek­te­dir.
 

Top­ic 2012 Ulus­lararası Doğu­ma Saygı Haf­tası (IWRC) Konusu : Doğum ve Ekono­mi

Catégories : smar.archives

1 commentaire

Charlotte (Antalya) · 26 mars 2012 à 16 h 42 min

Kut­luyal­im !!!
Bir sey yap­mak isteyen­ler direk email gön­derek etkin­lik­lerinizi kay­it yap­tirabilirsiniz (iwrc_contact@yahoo.fr) Film gös­ter­i­mi, tartış­ma etkin­liği, ser­gi, dogum hikayeleri pay­las­ma vb
ola­bilir…
Antalya’­da mesela film gös­ter­i­mi yap­mayi dusunuy­oruz… bakalim
sevgiler,

Laisser un commentaire

Emplacement de l’avatar

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.