Baringstijd (2006)

Eng­lish Por­tuguês Español

Pro­gram­ma geboorte­week 15–21 mei 2006

De cul­tu­ur van risi­co selec­tie en actieve lei­d­ing van het geboortepro­ces heeft er in vele lan­den toe geleid dat er een gen­er­atie van vrouwen is opge­groeid die geen zelfvertrouwen meer hebben in het geboortepro­ces en zich niet in staat acht­en om te baren.

Een grot­er wor­dend aan­tal van pro­fes­sionele dien­stver­len­ers zoals ver­loskundi­gen proberen nu uit deze geïn­dus­tri­aliseerde benader­ing te komen maar alleen wel-ingelichte burg­ers kun­nen een rad­i­cale veran­der­ing van het medis­che mod­el ini­tiëren met behulp van wetgevers.

Het onder­w­erp van dit jaar is: “Bar­ingsti­jd”…

Er wordt tijd besteed aan vele aspecten van het medisch/technische mod­el: de angst voor over­dra­gen zwanger­schap­pen, inlei­din­gen, actief begelei­den van een bevalling, voor­ti­jdig breken van de vliezen, het onmid­del­lijk afnave­len van de navelstreng.

Al deze gewoontes kun­nen we door­breken door posi­tief te spreken over tijd:

We claimen de tijd om te baren zow­el fysiek als psychosociaal.

We nodi­gen oud­ers, peri­na­tale dien­stver­len­ers en alle bezorgde burg­ers uit om tij­dens de peri­ode van 15 t/m21 mei met ons actie te voeren.

Enkele ideeën

  • Voorzie de data­base en de webpagina’s met meer artike­len en links over dit onderwerp
  • Bekri­tiseer bestaande artikelen
  • Stel acties voor in diverse lan­den met dit onder­w­erp in informele groepen, NGO’s media en personen
  • Probeer zendti­jd te kri­j­gen voor dit onderwerp.
  • Geef een pers­bericht uit of organ­iseer een ont­moet­ing met de lokale pers of radio
  • Geef voor­licht­ing aan teenagers, zwan­gere vrouwen, bijeenkom­sten van vrouwen
  • Organ­iseer aan­vul­lende acties
  • Ver­taal zoveel mogelijk artike­len in je eigen taal.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.