DONA LLUM — 2010

Eng­lish Por­tuguês Español

DONA LLUM, asso­ciació no lucra­ti­va, integra­da per usuàries i pro­fes­sion­als de la salut, us con­vi­da a les següents activ­i­tats, organ­itzades dins del marc de la Set­mana Mundi­al del Part Respectat:

— A Barcelona: Jor­na­da “Trau­ma i plaer al part”.

Diss­abte 15 de maig de 2010, de 10.30 a 19.30 h

Cen­tre Cívic Casa Golferichs (Gran Via, 491 — Barcelona).

Amb la par­tic­i­pació de: Ibone Olza, psiquia­tra; Ana Álvarez-Errecalde, fotò­grafa; Ari­ad­na Gil, actriu; Mireia Mar­cos, lle­vado­ra; Mer­itx­ell Sánchez, psicòlo­ga; Míri­am Lei­va, lle­vado­ra, i els tes­ti­mo­nis de Xus Tirvió i Eugè­nia Barbat.

Amb la pre­sentació del pro­jecte artís­tic Cesárea: más allá de la herida.

Amb la pro­jec­ció del doc­u­men­tal Orgas­mic Birth: The Best Kept Secret.

L’acte és adreçat tant a dones usuàries, com a lle­vadores, obste­tres, psicòlegs i altres pro­fes­sion­als con­scients de la neces­si­tat de conèix­er i respec­tar els proces­sos fisi­ològ­ics i psi­cològ­ics que afa­vor­eix­en una vivèn­cia pos­i­ti­va del part.

— A Girona: Ten­da Roja BOLD, 3ª edició.

Dimarts 18 de maig, a les 18.30 h, al Cen­tre Cívic Ter (C/ Can Sun­y­er, 46 Taialà — Girona).

Un cer­cle de dones per com­par­tir: escoltar i par­lar de parts reals, amorosos, plens de felic­i­tat, o tam­bé vis­cuts de foma dolorosa, traumàtics o amb pèrdues.

I tam­bé, cine-fòrum del doc­u­men­tal Orgàs­mic Birth: The Best Kept Secret. Un doc­u­men­tal de Debra Pascali-Bonaro.

Dime­cres 19 de maig de 2010, a les 18.30h

Cen­tre Cívi Ter (C/ Can Sun­y­er, 46 Taialà — Girona).

Més infor­ma­ció a la nos­tra web: http://www.donallum.org

Us agraïrem la difusió d’aque­stes activitats.

Ben cordialment,

DONA LLUM — Asso­ciació Cata­lana per un Part Respectat 

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.