Světový týden respektu k porodu 2008

Eng­lish Por­tuguês Español

Porod se týká každého!
Svě­tový týden respek­tu k poro­du 2008

Česká repub­li­ka se letos již potřetí připo­ju­je ke Svě­tové­mu týd­nu respek­tu k poro­du (STRP), který se koná ve dnech 12. až 18. květ­na. Tato akce vznikla ve Francii jako příspěvek k human­izaci mod­erního porod­nictví. Upo­zorňu­je na celospolečen­ský dopad fenoménu poro­du a snaží se napo­mo­ci prosazování nejnovějších výsled­ků výzkumů do porod­nické praxe.

V České repub­lice jsou hlavní­mi orga­nizá­to­ry aktiv­it vrám­ci Svě­tového týdne respek­tu k poro­du Hnutí za aktivní mateřství (HAM) a Unie porod­ních asis­ten­tek (UNIPA), pod­porované Česk­ou aso­ci­ací dul (ČAD).
 
Na co se letos můžeme těšit?

Hnutí za aktivní mateřství pořádá Infor­mační fes­ti­val o těhoten­ství, poro­du a rodičovství UMĚNÍ PORODIT, ten­tokrát v zají­mavých pros­torách pražského Kina Perštýn. A když kino, tak filmy – Unie porod­ních asis­ten­tek připrav­i­la přehlíd­ku filmů s tem­atik­ou poro­du JAK SE RODÍ EVROPAN. Akce jsou urče­ny těhot­ným ženám a jejich rodin­ným přís­lušníkům, porod­ním asis­ten­tkám, lékařům, dulám, ped­a­gogům a psy­chologům. Je nabízen i speciál­ní pro­gram pro děti zák­lad­ních a střed­ních škol.

Fes­ti­val Umění porodit návštěvníkům při­blíží porod z různých pohledů (včet­ně dělo­hy v nadživ­ot­ní velikosti, do níž se člověk může na chvíli schoulit). Výs­tavu bude po celý týden doprovázet velké množství pro­gramů – nejrůznější před­nášky a díl­ny pro rodiče i zdravot­níky, diskuse, ochut­návky těhoten­ského cvičení, právní servis, porad­na porod­ní asis­ten­tky a duly, infor­ma­ce o možnos­tech poro­du v České repub­lice i zahraničí. Novink­ou letošního roku je sekce HOMO ECOLOGICUS –  expoz­ice, jež před­staví přírodě i člověku šetrné prostřed­ky použitel­né v těhoten­ství, během poro­du i v péči o dítě.
 
V rám­ci fil­mové přehlíd­ky budou jed­notlivé doku­men­ty a slavný film Věry Chytilové z roku 1977 Hra o jablko doplněny diskuse­mi. Pra­ha bude poc­tě­na evrop­sk­ou pre­miérou čer­stvě dokončeného doku­men­tu Orgas­mický porod Debry Pas­cali-Bonaro z USA. Kromě dalších zahraničních filmů neb­u­dou chy­bět doku­men­tární filmy Lenky Cin­grošové, Jana Špá­ty, Hele­ny Třeštíkové a pre­miéra doku­men­tu Porod­ní plán Gabriely Kontra.

Jako každý rok se uskuteční RESPEKTOVÁNÍ — veře­jná deba­ta týdeníku Respekt, která letos nese podti­t­ul „Neod­náše­jte moje dítě!“ a je věnová­na hlavní­mu tématu Týdne respek­tu k poro­du. Tím je ten­tokrát škodlivost odd­ělování dětí od matek po poro­du. Účast­ní­ci se mohou zapo­jit do diskuse se zají­mavý­mi hosty – neona­tol­ogy, porod­ní­mi asis­ten­tka­mi a rodiči.

Při­jďte se dozvědět více o těhoten­ství, poro­du, kojení, mateřství a otcov­ství. A můžete s sebou vzít i děti. Ty před­skol­ní si pohra­jí na kober­ci s hračka­mi nebo něco namalu­jí ve výt­varné díl­ně, zatím­co se posadíte na pohovku a budete odpočí­vat s kni­hou porod­ních příběhů v ruce či zjišťo­vat potřeb­né vědo­mosti v infocentru.

Pokud jste mimo Prahu a máte to daleko do kina Perštýn — duly z České aso­ci­ace dul tradičně orga­nizu­jí besedy pro (budoucí) rodiče na mno­ha místech ČR. Ke Svě­tové­mu týd­nu respek­tu k poro­du se připo­ju­jí i mno­há mateřská cen­tra a další orga­ni­zace v regionech. Podrob­nos­ti najdete na inter­ne­tových stránkách www.respektkporodu.cz.

Zak­la­datelem Svě­tového týdne respek­tu k poro­du a pořá­da­jící orga­ni­za­cí ve Francii je Franko­fon­ní aliance pro respekt k poro­du (AFAR), která sdružu­je nejen aso­ci­ace, ale i jed­notlivce s podob­ný­mi cíli (rodiče, budoucí rodiče, porod­ní asis­ten­tky, duly, psy­chol­o­gy a lékaře). Jed­notlivé ročníky býva­jí tem­at­icky zaměřené na různé aspek­ty rození. V roce 2004 byla pozornost upře­na na zneužívání epiziotomie. V roce 2005 na polo­hy při poro­du – na ty, které jsou pro jeho průběh a pro vlast­ní narození dítěte příznivé a které niko­liv. Pro rok  2005 byl mno­hoz­načným tématem čas pro porod. Vloni byla cen­trem pozornos­ti „kvali­ta“ poro­du, tedy porod­ní péče založená na vědeck­ém výzku­mu, příznivá pro dítě i matku. 

Vlas­ta Jirásková 

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.