Eng­lish Por­tuguês Español

Jor­na­da Cesàries: necessàries i respectades?

Set­mana Mundi­al del Part Respectat

Barcelona

Diss­abte, 16 de maig de 2009

Cen­tre Cívic Pati Llimona
Sala M. Aurèlia Cap­many
 
La Set­mana Mundi­al del Part Respectat

A ini­cia­ti­va de divers­es enti­tats ciu­tadanes, cada any se cel­e­bra a difer­ents paï­sos una set­mana mundi­al de reflex­ió sobre un tema específ­ic rela­cionat amb el naixement.

Enguany, la Set­mana Mundi­al del Part Respec­tat, de l’11 al 17 de maig, té com a tema prin­ci­pal la cesària i, més conc­re­ta­ment, l’augment inqui­etant de la taxa de cesàries arreu del món.

Les cesàries a Catalun­ya: necessàries i respectades?

Els Indi­cadors de Salut Mater­noin­fan­til a Catalun­ya, que pub­li­ca per­iòdica­ment el Depar­ta­ment de Salut de la Gen­er­al­i­tat de Catalun­ya, mostren aque­s­ta tendèn­cia, ja que  durant el període 1993–2007, els parts per cesària han pas­sat del 22,8 % al 28 %.

Aque­st aug­ment és encara més alar­mant als cen­tres pri­vats, on l’any 2007 un 40 % dels naix­e­ments van ser per cesària. És evi­dent que aque­stes dades super­en de man­era molt pre­ocu­pant el 10–12 % de cesàries que l’OMS con­sid­era justificable.

Per què es fan tantes cesàries? Són totes necessàries? En quins casos estan jus­ti­fi­cades i en quins casos es podrien evitar?

La Set­mana Mundi­al del Part Respec­tat ens dóna l’oportunitat de reflex­ionar al voltant de:

— les pràc­tiques d’a­ten­ció al part que poden aug­men­tar les pos­si­bil­i­tats que acabi en cesària, i el con­cepte de cesària innecessària;
— les pos­si­bil­i­tats de fer més humanes les cesàries i el con­cepte de cesària respec­ta­da, con­sid­er­ant que el naix­e­ment és un dels moments més impor­tants de la vida de les per­son­es;
— les reper­cus­sions de les cesàries en la salut físi­ca, emo­cional i psi­cològ­i­ca de les mares, els nadons, i les famílies.

Pro­gra­ma

10.30 h Benvin­gu­da i pre­sentació
11.00 h Cesàries: com i quan. Dra. Ari­an­na Bon­a­to. Ginecòlo­ga-obste­tra.
12.00 h  Pausa
12.30 h Néix­er per cesària: efectes en el bebè. Dr. Adol­fo Gómez Papi. Neonatò­leg.
13.30 h Del foro Apoy­ocesáreas a l’associació El Par­to es Nue­stro:
el movi­ment de les dones pel part respec­tat. Sra. Mar­ta Par­ra. Pres­i­den­ta d’El Par­to es Nue­stro.
14.00 h BUFET
15.30 h La cesària: un tall a l’ànima. Sra. Gabriel­la Bian­co. Psicòlo­ga.
16.30 h La lac­tàn­cia després d’una cesària. Sra. Rosa Sor­ribas. Con­sul­to­ra de lac­tàn­cia cer­ti­fi­ca­da IBCLC.
17.00 h Pausa
17.15 Viure i acom­pa­n­yar un part vagi­nal després de cesària. Sra. Inma Mar­cos. Lle­vado­ra.
18.00 h L’experiència de les mares. Sra. Mireia Muñoz. Sra. Alba­nia Castell­blanque. Sra. Noemí Pérez.
18.30 h Col·loqui
19.00 h Comiat

Més infor­ma­ció:  http://www.donallum.org

Catégories : smar.archives

0 commentaire

Laisser un commentaire

Emplacement de l’avatar

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.