Eng­lish Por­tuguês Español

Jor­na­da
Pell amb pell, des del primer moment
Piel con piel, des­de el primer momento

Set­mana Mundi­al del Part Respec­tat
Sem­ana mundi­al del par­to respetado

Barcelona 17/05/08

(Poster)

PROGRAMA

10.30 h Benvin­gu­da i pre­sentació /Bienvenida y pre­sentación
Acol­lir als nos­tres fills i filles: un desig i un dret  / Acoger a nue­stros hijos e hijas: un deseo y un dere­cho
Evarista Gar­cía-Peña. Assoc. DONA LLUM.

11 h Con­fer­èn­cia inau­gur­al
El poder de les carí­cies / El poder de las cari­cias
Dr. Adol­fo Gómez Papi. Neonatò­leg. Hos­pi­tal Joan XXIII (Tar­rag­o­na).

12 h PAUSA

12.15 h Aspectes fisi­ològ­ics del con­tacte imme­di­at mare-nadó / Aspec­tos fisi­ológi­cos del con­tac­to inmedi­a­to madre-bebé
Inma Mar­cos. Lle­vado­ra. Cen­tre de Salut Famil­iar Marenostrum.

12.30 h El tall pre­matur del cordó umbil­i­cal / El corte pre­maturo del cordón umbil­i­cal
Mireia Mar­cos. Lle­vado­ra. Cen­tre de Salut Famil­iar Marenostrum.

12.45 h Exper­ièn­cies pell amb pell / Expe­ri­en­cias piel con piel
Núria Tor­ras. Lle­vado­ra. Asso­ciació Cata­lana de Llevadores.

13.15 h Vide­oFòrum
Selec­ció comen­ta­da de vídeos, a càr­rec de Rosa Sor­ribas. Cri­an­za Natural.

13.45 h Col·loqui

14.30 h DINAR

16 h Aspectes psi­cològ­ics del con­tacte pell amb pell / Aspec­tos psi­cológi­cos del con­tac­to piel con piel

— Cos i cor de mare  / Cuer­po y corazón de madre
Cristi­na Sil­vente, Psicòlo­ga. Cen­tre Titània-Tascó.

— El bebè emo­cional / El bebé emo­cional
Enrique Blay. Dpat. Psi­col. Desen­volu­pa­ment. Platafor­ma pro Dere­chos del Nacimiento.

17.30 h Col·loqui / Coloquio

18 h Comi­at  / Clausura

Más infor­ma­ción: http://www.donallum.org

Catégories : smar.archives

0 commentaire

Laisser un commentaire

Emplacement de l’avatar

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.