Eng­lish Por­tuguês Español

V naší kul­tuře panu­je přesvědčení, že porod je riziková událost a doby porod­ní se neobe­jde bez aktivního vedení. Tím pádem celé gen­er­ace žen nevěří, že by byly schop­ny samy porodit své děti. Ros­toucí počet pro­fe­sionál­ních porod­níků, lékařů i porod­ních asis­ten­tek, se nyní pok­ouší z toho­to mod­elu “pro­duk­tivis­mu” vystoupit.

Radikál­ní změny lékařských prak­tik za součas­né pod­pory zákon­odár­ců mohou ini­cio­vat pouze dobře infor­movaní občané.

Letošním tématem je “čas porodu”

Téma času pokryvá mno­ho aspek­tů “indus­triál­ní” porod­ní péče: fobii z přenášení, umělé vyvolávání poro­du a “aktivní vedení” poro­du, dirup­ci vaků blan, okamžité přestřižení pupeční šnůry atd.

Je nut­né zrušit klet­bu toho­to pro­ce­su a hov­ořit o čase poz­i­tivně: zák­lad­ní čas, který je pro rození potře­ba (nebo který bychom měli znovu vyžadovat) a to ve fyz­ick­ém i psy­chick­ém slo­va smyslu.

Zveme rodiče, porod­níky, zdravot­níky a všech­ny zain­tereso­vané občany, aby se zúčast­nili této kam­paně mezi 15. — 21. květ­nem. Něko­lik nápadů: 

  • umístěte na webových stránkách odkazy a doku­men­ty k tématu
  • komen­tu­jte exis­tu­jící zdroje
  • navrhu­jte aktiv­i­ty pro jed­notlivce, nefor­mál­ní skupiny, neziskové společnos­ti, pro­fes­ní agen­tu­ry a média ve svých zemích
  • prezen­tu­jte infor­ma­ce v médiích
  • poskyt­něte těhot­ným ženám a mládeži příst­up k infor­ma­cím (ve zdravot­ních cen­trech, na různých setkáních pro maminky atd.)
  • zor­ga­nizu­jte setkání, kon­fer­ence, rozhovory s míst­ním tiskem nebo rozhlasem
  • zor­ga­nizu­jte jakýko­liv druh doprovod­ných akcí
  • přeložte dos­tup­né mater­iá­ly do více jazyků
Catégories : smar.archives

0 commentaire

Laisser un commentaire

Emplacement de l’avatar

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.