Eng­lish Por­tuguês Español

(World Respect­ed Child­birth Week in the Czech Repub­lic, 2007)
www.respektkporodu.cz

K přípravám akcí pro rok 2007 se v České repub­lice spo­ji­ly neziskové orga­ni­zace UNIPA – Unie porod­ních asis­ten­tek, H.A.M. — Hnutí za aktivní mateřství a Porod­ní asis­tence.  V rám­ci Svě­tového týdne respek­tu k poro­du 2007 vyh­lášeného na 7.–13. květ­na 2007 připravu­jí mul­ti­mediál­ní výs­tavu UMĚNÍ PORODIT, mez­inárod­ní kon­gres NORMÁLNÍ POROD a veletrh zaměřený na těhoten­ské, koje­necké a mateřské zboží a služby BABY EXPO. 

Tyto tři ústřed­ní akce budou probíhat ve Veletržním palá­ci v Praze. Po celý týden je připraven bohatý doprovod­ný pro­gram sem­i­nářů, work­shopů, před­nášek a besed. Na řadě dalších míst v ČR (Plzeň, Brno, České Budějovice) se budou konat podob­né výs­tavy s doprovod­ný­mi beseda­mi. Součástí pro­jek­tu je i celore­pub­liková dět­ská výt­varná soutěž Jak přicházíme na svět. 

Cílem je před­stavit porod v různých sou­vis­lostech a rov­inách – zážitkové, umělecké, zdravot­ní, lid­sko­právní, společen­ské, vzdělá­vací a spotřeb­ní. Celý pro­jekt doplňu­je  mno­ho doprovod­ných akci: video­pro­jekce, tem­at­ické diskuse, odborné sem­i­náře, ochut­návky služeb pro těhot­né, resp. rodiče, debaty s odborníky (lékaři, porod­ní­mi asis­ten­tka­mi, pra­cov­níky odborných sdružení), sem­i­náře a pořady pro školy.

Mul­ti­mediál­ní výs­ta­va
U M Ě N Í  P O R O D I Twww.vystava-porod.com
7. – 13. květen 2007
Celková kon­cepce výs­tavy bude real­i­zová­na ve dvou rov­inách – v umělecké a odborné (vzdělá­vací).
Součástí výs­tavy je porod v mul­ti­mediál­ním zobrazení a to ve výt­varném umění – fotografie, kres­by, mal­by, filmy a pros­torové arte­fak­ty,
v hudeb­ní podobě – zvukový doprovod insta­lace, jako divadel­ní hap­pen­ing. Porod ve svě­tle odborném – odborné infor­ma­ce, zveře­jnění výsled­ků výzkumů, odborné pub­likace, doku­men­tární filmy. Expoz­ice děl vítězů výt­varné soutěže pro žáky ZUŠ Jak přicházíme na svět.
Cílová skupina: laická i odborná veře­jnost
Pořádá: H.A.M. – Hnutí za aktivní mateřství – www.iham.cz

Veletrh
B A B Y  E X P Owww.babyexpo.cz
11. – 14. květen 2007
Velká prezen­tace nejen spotřeb­ního zboží pro období těhoten­ství a mateřství (lit­er­atu­ra, plenky, kočárky, autosedačky, výživa apod.), ale i pomůcek pro porod­ní asis­ten­tky a nejrůznějších služeb pro rodiče (pre­natál­ní kursy, cvičení a jiné těhoten­ské aktiv­i­ty, mateřská cen­tra, prezen­tace porod­nic a samostat­ných porod­ních asis­ten­tek a mno­hé další). Bohatá prezen­tace neziskových orga­ni­za­cí zabý­va­jících se porod­ní, mateřsk­ou a dět­sk­ou tem­atik­ou.
Cílová skupina: široká laická i odborná veře­jnost
Pořádá: Porod­ní asis­tence – odborný časopis – www.porodniasistence.cz

Mez­inárod­ní kon­fer­ence
N O R M Á L N Í  P O R O D / N O R M A L  B I R T H  — www.normalniporod.cz
10. – 12. květen 2007
Kon­fer­ence pro 500 účast­níků z mno­ha zemí svě­ta otevře téma­ta, které prob­lemati­ka poro­du přináší. Před­nášky i work­shopy budou simultán­ně tlu­moče­ny do češtiny.
Cílová skupina: porod­ní asis­ten­tky a lékaři/lékařky
Pořádá: UNIPA – Unie porod­ních asis­ten­tek – www.unipa.cz

Catégories : smar.archives

0 commentaire

Laisser un commentaire

Emplacement de l’avatar

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.